Ny Flagdag = måske ?

 www.wikipedia.net   www.Sabbat-Kristne.dk www.Google.dk  

NY FLAGDAG  ( MÅSKE )  28 MAJ

 ny Dansk Ferie-uge for skolebørn fra 28 maj til og med den 5. juni for at mindes

Mogens Glistrup

og derefter forlænge skoleferien til den - 27. juni - for også at mindes  -

Prins Joachims fødselsdag 27. juni  -

og ved dermed - at indkludere denne fødselsdag i ( børnenes nye ferieuge ) og dermed forlænge skole-børnenes ferieuge - med nogle få dage.

 ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Derfor forkynder - De Kristne = Sandheder - inden for =

Politik - Religion - Økonomi - Jura - militært - Kultur og Medie-Censur


 

NY FLAGDAG  28. MAJ = FOR NOGLE DANSKERE

 www.wikipedia.dk       www.Google.dk     www.wikipedia.net

www.Nationaldemokraten.dk

www.DenKorteAvis.dk

www.UriasPosten.dk  

Ved Mogens Glistrups forestående 87-årsdag

 

 

Man kommer tit til at tænke på, hvor sjoflet og lidt forstået Mogens Glistrup (28/5 1926 – 1/7 2008) blev af sin samtid, og konturerne af hans store tankebygning til fordel for Danmark og danskerne tegner sig med historiens gang stadig klarere.

Glistrups politiske tænkning omfattede hele verden, og i forbindelse med, at jeg netop læser en studie over Immanuel Kants skrift „Til den evige fred” (1795), undres jeg igen over, hvor meget Glistrups idéer går parallelt med de største filosoffers. Kant udtænkte en forfatningsmæssig orden for staterne, så verdens fred og frihed kunne sikres. Det var nødvendigt, at folkene var frie, både i staterne og mellem dem (derimod må der være krigstilstand med fx den totalitære islam). Staten skulle for både Kant og Glistrup værne om individets sikkerhed og ejendom. I øvrigt råder friheden. Også Kant fremhævede ytringsfriheden som det afgørende element, for ”alle handlinger, som berører andre menneskers ret, er uretfærdige, hvis de bygger på maksimer, som ikke tåler offentligheden”.  En forudsætning for freden er yderligere, at staterne ikke blander sig i hinandens indre forhold. Stik imod den forfejlede, herskende overnationale ideologi så Kant (og Glistrup) folkeretten som et værktøj til at regulere forholdene mellem frie stater i et stadig mere omfattende fredsforbund, som vort FN kun er blevet en karikatur af. Særlig i nyere tid er Kant blevet kritiseret for ikke at have medtænkt et styrende overnationalt organ i sin skitse til verdensfreden, men det var med velberåd hu.

Kant talte også om „verdensborgerskabsretten”, som er blevet mistolket i plat moderne menneskerettighedsretning, men som han udtrykkeligt skriver „skal være begrænset til, hvad der gælder for det almene gæstevenskab (‘hospitaliteten’)”. Den fremmede har dog kun besøgsret i et andet land, ikke en ret til at være egentlig gæst, hvilket ville fordre særlige aftaler. Via „hospitalitetsretten” kunne folk fra vidt adskilte egne omgås fredeligt, når retten vel at mærke ikke blev misbrugt. Kant mente, at en egentlig sammensmeltning af folkene var unaturlig („widernatürlich”). Den evige fred skulle tværtimod fuldende nationaltanken: Hver nation skal lade sin stemme lyde i verdenssymfonien, så den bliver en harmonisk helhed. På samme måde lå intet fjernere for Glistrup end at udtale sig nedsættende om andre folk; han mente af hele sit hjerte, at han holdt af alle verdens mennesker, og ville også deres lykke, for så vidt den ikke gik imod danskernes.

Som Glistrup søgte også Kant at udforme sine politiske idéer sådan, at selv „et folk af djævle” ved at følge ordningens fornuft kunne indgå i folkenes samfund. Her rammer man jo kernen ved megen politisk korrekt stræben, at den forudsætter en forbedring af menneskene, hvilket fører til samfundshersen og udemokratisk opdragermentalitet. Glistrup indså på linje med Kant det afgørende i, at et politisk system er indrettet til at fungere uafhængigt af medlemmernes „gode vilje”; således har det moderne multikulti-projekt som forudsætning, at alle parter til stadighed viser god vilje og engleagtig tålmodighed, men det sker jo ikke i virkeligheden. En af Kants definitioner på politik lyder: „Hvad der kræves er en praksis, som grunder sig på de principper, erfaringen har givet os om den menneskelige natur, altså en lære, som ved formuleringen af sine grundsætninger ikke holder sig for god til at tage hensyn til, hvordan det faktisk går til her i verden.” Dét ville Glistrup med sikkerhed have kunnet skrive under på. Enhver idiot kan udtænke en utopi befolket udelukkende af „gode” mennesker. Geniet viser sig i udtænkningen af en vej til at opnå et godt samfund på grundlag af virkelighedens alt andet end fuldkomne, ja faktisk slette mennesker.

Så Glistrup var langtfra den platte populist, som vor tids politiske nuller udpegede ham som – han skuede langt videre end disse og bør være en stadig inspirationskilde for fremtidens nationale ideologer, der ikke bør være flove over at kaldes glistrupianere.

Frit efter Thomas Kingos digt til Griffenfeld kunne man med rette skrive:

Du, vor Danmarks ros, vor tids sirat og ære,
høj-ædle Glistrup, hvad du har om at bære
af himlen i dit sind, det aldrig hvile får,
men daglig op på dyds og æres trapper går.
Hvad troskab nogen kan i danske hjerter finde,
hvad visdom nogen kan af bedste hjerner spinde,
hvad flittighed man kan udfordre af nogens hånd,
det alt hos dig er knyt i lænke-knude og bånd…

Gud give det dit navn til verdens sidste år
en evig stjerne på vor danske himmel får.


 

Mogens Glistrup i Focus (1971) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aDfjsoCqzv4
14/10/2009 - Uploadet af Thomas Bolander
Interviewet med Mogens Glistrup i Focus i 1971 er et klassisk øjeblik. Glistrup fortæller om sine ...

 Hvor havner så de - fleste af de indbetalte skatter  ???

Forsvinder pengene ud af EUs  Nationalstater til Financering af

OVERNATIONALE INSTITUTIONER ???

Fungerer disse  Overnationale Institutioner i virkeligheden som

FNs globale sekretariat ???

Så som disse ??? Er de alle nødvendige ???  og for hvem ???

Styres hver især af disse ( Overnationale Institutioner ) af en 33 graders frimurer - der efter 33 trin - nu er uddannet som en muslimsk Politisk general  ???   

Dette er en ( ny  Analyse-opgave ) for deltagere i Analyse-spillet.

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

Havde Mogens Glistrup det

globale økonomiske overblik

allerede i 1971

 


 www.islaminfo.dk   Koranen      artikeldatabase.

  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

 

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Er islam en hær = der er forklædt som en religion ???

www.forfulgt.dk

Er islam en hær = der også er en religion ??? 

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således = 

KORANEN RUMMER   RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM

  Hvad vælger Danmarks Kvinder  ???

Hvad vælger Europas Kvinder ???

Et internet-Leksikon   www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

se evt - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Tørklæder Jihad Tørklæde

Sværdverset

Jihad som kolonisering af nyt land

KORANEN RUMMER   RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM

Mvh.  Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul 

Mogens Glistrup: Nedlæg Statsministeriet - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5m8xKNuxo9U
16/06/2011 - Uploadet af Liberalisten1995
Mogens Glistrup taler her efter sin valgsejer. Han ønsker ikke at blive statsminister men "Minister for ... 
 

 www.medie1.dk

Mogens Glistrups forsvarstale i Folketinget - YouTube

www.youtube.com/watch?v=HDw2tX_y9zc
16/06/2011 - Uploadet af Liberalisten1995
Mogens Glistrups tale i Folketinget under forhandlingerne om han skulle have ophævet sin imonitet ...
 

Flere videoer for Mogens Glistrups forsvarstale i Folketinget . »

 

Peter Neerup Buhl om Glistrup - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PLxBODWfAhY
11/08/2012 - Uploadet af Medie1dk
Cand.mag. Peter Neerup Buhl har skrevet bogen »Fædreland eller beboet område«, der går imod den ...
 

www.Nationaldemokraten.dk

 Her bør igen bemærkes - at Koranen ikke indeholder

( GUDS LOV = DE 10 BUD )

Se Videoen    http://www.guidestones.us/   

Videoer til mogens glistrup

 

Det er ikke mig der dyrker = FORTIELSENS KUNST.
Med venlig hilsen =
Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

 www.DenDanskeForening.dk             

                 Den Danske Forening fyldte 25 år den 18. marts 2012                             


 
Harry Vinter interviewer Ole Hasselbalch
i filmen 25 år for Danmark

 

 Et interview præsenteret første gang i Danskeren -
NR. 4 - December 2008 og starter med følgende overskrift.

EN NY SLAGS KRIG MED ANDRE MIDLER

Sune Dalgaard, tidligere formand for Den Danske Forening og mangeårig redaktør af Danskeren, blev få måneder før sin død sidste år interviewet af pastor Rolf Slot-Henriksen. Vi bringer interviet nedenfor.

R.S-H: Sune Dalgaard. Du var med i modstandskampen under 2.verdenskrig mod nazisterne, som havde besat Danmark. Hvorfor gik Du ind i modstandskampen dengang ?

SD: Jeg har skrevet nogle eridringer til mine børn og børnebørn. Deri fortæller jeg om det. Min modstand begyndte allerede midt i 30erne. Min afklaring som dansk og min nationale holdning blev mere og mere klar for mig i 30erne. Det blev begyndelsen til min modstand mod den tyske besættelse af Danmark. Min baggrund for modstand mod besættelsen var den nationale, ikke en ideologisk holdning. Det var helt naturligt for mig at føle mig dansk, jeg behøver ikke at være medlem af noget parti, det er nok for mig at være dansk.


Hvad er det at være dansk ?

Det er noget helt naturligt for mig, noget der dannede mit livsgrundlag ligesom  H.C.Andersen :" I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme;" Det lå i mig fra jeg var halvvoksen og formedes i årene fra jeg var 15 til jeg var 22 år.


Du blev under krigen anholdt af nazisterne og overført til koncentrationslejren i Frøslev. Hvorfor ?

Mit problem var, at da jeg blev taget til fange, vidste jeg ikke med sikkerhed hvorfor. Jeg havde været involveret i så mange dele af den illegale presse, at jeg var i tvivl om, af hvilken grund jeg var blevet anholdt. Jeg fik straks det spørgsmål stukket ud:"Hvorfor tror Du, at Du sidder her?" Det var et farligt spørgsmål. Derfor blev jeg ved med at nægte til de selv fortalte mig, hvad jeg var anholdt for. Hver morgen var jeg med i trykningen af den illegale presses "Information", hvilket var langt mere belastende for mig, end det de vidste, nemlig at jeg havde været uddeler af bladet "Folk og Frihed" fra den 15.dec.44.

Man siger at historien ikke gentager sig. Men alligevel har du valgt at gå ind i en ny frihedskamp, som Du udtrykker det. Hvorfor ?

Det har den samme årsag, som da jeg gik ind i modstandskampen under 2. Verdenskrig, nemlig den nationale, og fordi jeg anser den indvandringspolitik, der er ført i årtier for at være nationalt nedbrydende for Danmark. Medens det i 1940 var en fremmed magt, der besatte os med våbenmagt, er det nu noget, der er langt farligere, fordi det er med kuffert i hånd. De har ikke i sinde at rejse igen. Og når det gælder muslimer er det umuligt at skelne mellem islam og islamisme som ideologi.

I dag er de fleste modstandsfolk, som kæmpede mod besættelsen under 2.verdenskrig døde og deres røst er forstummet. Og mange blev under krigen anholdt og henrettet under barske omstændigheder. Mener du at deres kamp var forgæves, når man ser det i historisk sammenhæng?

Ser man på deres ofre i historisk sammenhæng som en krig mod besættelsen dengang, så var deres frihedskamp ikke forgæves. Men der er sket det siden 1960erne, at den nationale holdning fra besættelsen er blegnet. Så i den forstand må man sige, at de der kæmpede dengang, kæmpede forgæves. Ufriheden dengang var påtvunget udefra. Den ufrihed vi møder nu er selvvalgt - en selvskabt plage, som er kommet fra uansvarlige politikere og fra et passivt folk.


Ayatollah Khomeini fra Iran sagde i 1979, at islam ikke har magten til at vinde over vesten militært, men ved at tilskynde muslimer til at udvandre og få flest mulige og mange børn, ville muslimerne lidt efter lidt kunne overtage magten. Hvad mener du om de ord ?

Khomeinis ord er en god beskrivelse af det, som er sket og som sker nu. Og selv om vi delvis har sat en bundprop i, er den bevægelse, som forsat finder sted som et fælles europæisk fænomen for eks,, i Sverige, Holland, Danmark, Frankrig og England. Den betænkelighed ved muslimsk indvandring, som er dukket op i Danmark, kommer nu i hele Europa, men erkendelsen kommer for sent. Muslimerne har etableret sig som en politisk faktor og det i så stærk grad, at de er svære at få ud.
Libyens diktator Muamar Gadaffis tale til den arabiske verden over satelit-kanalen Al-Jazeera den 10. april 2006, hvor han sagde at islam vil overtage magten i Europa inden for få årtier er mere end ønsketænkning.
Han bidrager til magtovertagelsen i Europa bl.a ved at sende hundredvis af skibe mod EU, hvor de muslimske befolkninger strømmer videre fra Frankrig og Spanien mod nord. Det er jo det vi i årtier har søgt at sige og som vi i sin tid blev udskreget for som påstande uden realitet. Muhammedkrisen og pavens tale har været en øjenåbner. Islam bekræfter sin vold gennem sine handlinger. Det er en voldelig bevægelse. Det har åbnet manges øjne.

Hvad skal vi gøre ?

Vi skal sætte os til modværge. Efterhånden som modsætningerne skærpes og de indtrængende muslimrer bruger stadig mere voldelige metoder overfor os, så vil modstanden naturligt vokse og blive stærkere og måske få voldelig karakter. En sådan udvikling kender vi fra 1943, hvor den danske befolkning for alvor begyndte at røre på sig, og er en udvikling, som vi må regne med som en sandsynlighedsvurdering når vi ser på fremtiden.

Under den 2.verdenskrigs besættelse var der nogle politikere, som bar på et stort ansvar. De sagde, at den danske befolkning skulle adlyde de fremmede,ikke modsætte sig og ikke provokere. Ellers ville man sørge for at de ville blive straffet. Kan du se ligheder med sitivationen i dag, hvor man truer dem som sætter sig til legitim modværge ?

Der er masser af ligheder. Men det har nok ikke større effekt at påpege det, da den tid under besættelsen fra 1940-45 står uendeligt fjernt for de fleste. De, som levede dengang er jo døde nu. Men der er i høj grad paralleller.
Efter krigen sagde de samme politikere, at enhver sund fornuft måtte forstå, at de slet ikke mente det de sagde, nemlig at man skulle adlyde besættelsesmagten, og holde sig i ro. Faktisk mente de det modsatte af det de sagde. Og de, som under krigen havde sørget for at forfølge og anholde modstandsfolk, mente efter krigen pludselig at alle som havde modsat sig besættelsen var helte.

I dag kan man ligesom under krigen blive straffet for i ord eller handling at modsætte sig besættelsesmagten. Hvad siger det dig ?

Det er en almindelig reaktion blandt politikere, at sige noget andet, når forudsætningerne ændres. Man retter sig ind under dem, som har politisk magt. Dengang var det nazisterne, nu er det islam. Efter krigen måtte man sige, at man havde talt under tvang, da man opfordrede befolkningen til at tie og rette sig efter besættelsesmagten. "Vi sagde det jo blot for at gavne landet, og det burde man indse, at det var sagt under tvang. Politikere vil evt, også i dag ændre deres holdning og ordvalg når de får et flertal imod sig.

I en af dine artikler " Krigen imod os" skriver Du, at islam som totalitær bevægelse overgår både kommunismen og nazismen. Hvad mener du med det ?

Det er fordi islam ønsker at beherske hele menneskelivet både religiøst, menneskeligt og politisk. Islam er en totalitær bevægelse på alle livsområder. De andre ideologier tillod andre ting ved siden af ideologien. Men i islam underkastes alle livsområder ideologien.
Vore politikere anser jihad i form af islamisk terror for en stor fare og bruger store summer på at afværge den.

Vore politikere anser jihad i form af islamisk terror for en stor fare og bruger store summer på at afværge den. Men hvad mener du er farligst, jihad i form af bomber eller den jihad, som Koranen og mange imamer også opildner til, nemlig jihad som udvandring: Den, som udvandrer og med sit blod og gods kæmper for Allahs sag, han er den som sejrer" og "Allah har foræret jer de vantros land" ( Koranen Sura 33.27 )

Den farligste form for jihad er jihad som udvandring ; det at man vil erobre et fremmed land. Terror er kun et middel, der rammer en beskeden del af et samfund, mens overtagelsen af hele det pågældende samfund gennem massiv indvandring vil være langt mere indgribende. For her gør de den oprindelige befolkning til 2.klasses borgere, der kun kan forsætte med at leve i samfundet under de krav og islamiske love, som islam stiller.
Hovedparten af de, som er "velintegrerede og fredsommelige" skifter holdning til os, når de bliver et flertal. Så ønsker de også magt. Og man ser ofte i islamiske lande, at det er de yderliggående, der får magten. Skellet mellem yderliggående og moderat islam er et fiktivt skel. Når muslimer får magt som de har agt betyder det indførslen af et muslimsk samfund med alt, hvad det indebærer som f.eks. sharia. osv. Det ser man i de samfund, hvor de har flertallet. Se blot et såkaldt moderat muslimsk land som Indonesien, hvor kirker systematisk ødelægges og kristne dræbes og arresteres, blot fordi de er kristne. Alle de store kristne samfund i Mellemøsten er jo efterhånden nærmest udslettede,Hvis vi mener noget med, at Danmark bør bevares, så har vi en pligt til at gøre modstand, inden for de rammer, som nu engang er mulige.Du siger i artiklen "krigen imod os" at den hastigt voksende muslimske befolkningsgruppe er en dødelig fare for vort land. I hvilken forstand får vi krig ?

Krig i dag har en væsentlig anden karakter end tidligere. Officielle krigserklæringer overfor en ambassadør eller et land er forbi. Det er en løbende krig, der føres med tillukkede midler, men siden bliver mere og mere synlig.

Derfor bliver det vanskeligt at skelne mellem krig og fred. Det er en væsentlig anden form for krigsførelse end tidligere. De bliver et sammenstød mellem civilisationer, som giver alvorlige former for rivninger, der ikke på samme måde fandtes tidligere blandt nationalstater. Krige kan føres på mange måder. Den nye krig er en krig, som føres med mange midler: politisk, kulturelt og voldeligt. Den slags krige holder ikke inde selv om man indgår officielle våbenhviler.

Kan vi lære noget af den opløsning af samfundet vi først så i Libanon med et flertal af kristne indtil ca. 1960, en stabil tilstand der blev afløst af borgerkrig, og så de opløsningstendenser vi i dag ser i Frankrig og England ?

Ja, den samfundsopløsning kan vi i høj grad lære noget af. Det er et billede af, hvordan udviklingen finder sted, når muslimer bliver tilstrækkeligt mange og sætter sig på indflydelsesrige poster. Det så vi bl.a i Holland i forbindelse med Theo van Gogh filmen. Det viser en udvikling af opløsning som er i gang på alle niveauer.

Er der noget, der er værd at kæmpe for ?

Det er i høj grad en personlig afgørelse. Det er spørgsdmålet om danskerne vil bevare deres naturlige helhed og fremtræden som et folk. Det er kun noget at kæmpe for, hvis danskerne vil forsvare deres nationale ret til Danmark.
Da Churchill i 1930erne søgte at vække sine landsmænd til at forstå den voksende fare fra det nazistiske Tyskland med dets stadig mere truende retorik, gjorde han det i stadige taler i parlamentet og i artikler. Nogle af disse er udgivet i bogform og én samling fik titlen:"Step bye step" i den danske udgave:" skridt for skridt". Titlen advarede mod den nazistiske taktik med at gå gradvis frem og tage magten lidt eftere lidt, så modstanderne blev mere og mere tilvænnede og møre, inden det store slag.
I dag kommer man til at mindes Churchills advarsler i 1930erne. Igen er "salami-taktikken" et farligt våben fra muhamedanernes side. Skridt for skridt, skive for skive trænger man sig frem og får særrettigheder og indrømmelser. Krigen mod os er i fuld gang, mod Vesten, Kristenheden, vor civilisation. Men midlerne i denne krigsførelse er så forskellige fra traditionel krigsførelse, at nogle viger tilbage for at tale om krig. Det er det farlige.

Tak for samtalenPLAN 1975

 

Præsenteret i                     Vendsyssel Tidende   19-1-1975:

 En indvandring, som udhuler danskheden

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:


“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.


Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed,
eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 


[1]  Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

 
 
Jyllands-Posten - en ærlig avis
 
Læserbreve 15.06.13 kl. 03:00
 
De Radikale lærer det aldrig
 
AF Niels B. Larsen, Triatlonvej 2, Svenstrup
Artiklen opdateres...  
 
Nej, Arne Lago von Kappelgaard (JP 12/5), De Radikale har intet lært og gør det aldrig. Personerne i det parti føler sig højt hævet over alt og alle, såvel moralsk som indsigtsmæssigt.
 
Beklageligvis fejler de på begge punkter. Deres moral er flosset, idet de ganske åbenlyst favoriserer i bund og grund ligegyldige udlændinge på bekostning af primært de fattigste danskere, hvis midler de gladeligt forærer til de omtalte udlændinge. Deres indsigt er blokeret fuldstændigt af en blind tro på og tilbedelse af nogle stærkt forældede konventioner, som for år tilbage burde være enten skrottet eller genforhandlet.
 
Her tænkes især på Flygtningekonventionen, som burde ændres til, at folk ikke kan søge asyl uden for deres eget kulturområde, og Statsløsekonventionen, som ganske enkelt bør opsiges – ikke mindst, da den er i modstrid med ånden i den gældende grundlovs § 44, stk. 1 ved at give statsløse retskrav på statsborgerskab.
 
At vi yderligere er forhindret i at smide kriminelle udlændinge ud af landet på grund af konventioner, som åbenlyst strider mod såvel fornuften som danskernes interesser, er en decideret hån mod befolkningen.
 

 
Sandheden Rationeres
 
 
 
 
MetroXpress
 
Af Marie Tromborg - 13. juni 2013 22:30; Opdateret: 14.06.2013 07:43
 
Bødskov: Derfor skjulte vi 100 brande for
 
De mange påsatte brande i Albertslund blev holdt hemmelige for offentligheden af hensyn til borgenes tryghed, siger Justitsministeren. Ekspert forstår ikke logikken
 
Politiet hemmeligholdt mere end 100 påsatte brande for borgerne i Albertslund. Og det gjorde de af hensyn til borgernes tryghed, fortæller Justitsminister Morten Bødskov i et svar til Retsudvalget.
 
Spørgsmålet gik på de mange brande, som i løbet af det seneste halve år er blevet skjult fra de døgnrapporter, som borgere har adgang til.
 
Helt overordnet forklarer ministeren i sit svar, at formålet med døgnrapporterne er at skabe tryghed blandt borgerne og forebygge og opklare forbrydelser gennem årvågne borgere.
 
Samtidig forklarer han, at i den konkrete sag har man taget hensyn til borgerne i lokalområdet ved at undlade at fortælle om mere end 100 af de knap 150 brande, der har fundet sted.
 
Og det overrasker retsordfører Peter Skaarup (DF), der har stillet Justitsministeren spørgsmålet:
 
»Jeg havde regnet med, at der var en misforståelse i omløb. Man tager jo netop slet ikke hensyn til borgerne, når man ikke fortæller hvilke lovovertrædelser, der foregår i deres lokalområde,« siger han og fortsætter:
 
»Og så står det mig også uklart, hvordan borgerne kan være årvågne og på den måde hjælpe med opklaringen, når de ikke bliver informeret om, hvad de skal holde øje med. Der kan meget sjældent være nogle opklaringsmæssige grunde til at holde tæt, men det er der jo slet ikke i det her tilfælde.«
 
Peter Skaarup vil derfor tage politiets praksis op i retsudvalget, så Justitsminister Morten Bødskov 'bliver tvunget til reelt at forholde sig til det her'.
 
Morten Bødskov har ikke ønsket at uddybe hans svar til metroxpress.
 

 
 
TV2 Østjylland
 
Pige angrebet med sten
 
To unge på knallert kastede stor sten efter 15-årig
 
19. feb 2013, kl. 11:09 | Af: Irene Nørgaard
 
Aarhus:
 
To unge angreb i går eftermiddag en ung pige ved at kaste en stor sten på hende, idet de passerede på scooter.
 
Den 15-årige pige havde været til tandlæge og var på vej tilbage til skolen. Da hun gik under en tunnel ved Tilst Skolevej, kom scooteren bagfra, satte farten ned og kørte helt tæt på pigen, idet passageren med hård kraft kastede stenen lige i ansigtet på pigen. Hun blev ramt på højre kæbe, og overfaldet undrer både politiet og pigen.
 
- Hun er en pige, der trives og ikke umiddelbart har nogen fjender. Men det virker som om, de to unge mænd gik meget målbevidst efter pigen. Hun hørte dem tale sammen på arabisk lige før, som om det var aftalt, at de ville skade pigen, fortæller politikommisær ved Østjyllands Politi, Mogens Brøndum.
 
Politiet vil nu gerne høre fra eventuelle vidner eller nogen som kan genkende de to mænd på følgende signalement:
 
A: Mand af arabisk oprindelse, ca. 175-180 cm høj og almindelig af bygning. Han var iført en sort jakke muligvis af mærket North Face med hætten trukket op over hovedet og lysegrå joggingbukser.
 
B: Passager på scooter. Mand af arabisk oprindelse, ca. 175-180 cm høj, almindelig af bygning og havde sort kort hår med trimmede sider. Han var iført en rød jakke af mærket Canada Goose med kraven trukket op over det nederste af ansigtet og et par sorte joggingbukser.
 
Den 15-årige pige har været på skadestuen med flænge ved læben.
 

 
Hvis vores nuværende - "danske Partiledere" - i virkeligheden er =  hvide muslimer - så forstår man jo godt deres =  kultur-begejstring.
 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.

  Flere videoer for Illuminati are shriners masons are »


 
 
 
 
 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...
 
I hvilken religion lyder de 10 bud - som står på disse stentavler
således =
 
Du kan se Præsentationen af Georgias Guidestones på = Video
 

 Findes der hvide muslimer i virkelighedens verden ???

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...


 

Beduin med fez

Hvorfor er en Fez rød. I hvilket årstal - blev den røde Fez -

anvendt første gang ???